Kvarnvretens kameraintegritetspolicy

Denna policy handlar om hur Kvarnvretengruppen AB, 556959-1216, behandlar personuppgifter vid kamerabevakning. Syftet med denna policy är att tydliggöra ansvaret för att skydda personers rättigheter och integritet i enlighet med GDPR.

Den kamerabevakningen som bedrivs äger rum under laglig grund, samtidigt som vi tar hänsyn till den personliga integriteten.

Syftet bakom vår kameraövervakning är dess brottsförebyggande och brottsutredande effekter. Bevakningen byggs inte på spekulationer, utan grundar sig på berättigade intressen. Exempel på detta är att förebygga brott, komma till rätta med störningar, förebygga skadegörelse, upptäcka brott eller säkerställa säkerhet och ordning i bostadshus eller annan byggnad.

Vart vår övervakning sker, beror på en intresseavvägning som avgör om bevakningen är förenlig med bestämmelser om kamerabevakning. I de enstaka fastigheter där kamerabevakning bedrivs, pågår dygnet-runt-övervakning i utrymmen där människor rör sig dagligen. Denna typ av brottsförebyggande bevakning är en relevant del i vårt arbete för att upprätthålla säkerhet och ordning i dessa fastigheter.

För Kvarnvreten är det viktigt att vår kamerabevakning hanteras med en lämplig grad av säkerhet, så att uppgifterna inte läcker ut till obehöriga. Därför har vi GDPR-anpassade IT-system och administrativa rutiner som uppnår detta.

Endast ett fåtal personer har åtkomst till våra kameraprogram, det vill säga där kameramaterialet lagras. Inspelat material raderas automatiskt efter 4 veckor. Om materiell behövs för brottsförebyggande och brottsutredande skäl sparas filmmaterialet i en säkrad hårddisk tills ärendet är överspelat. När detta material inte behövs längre, raderas det omedelbart.

Skyltar med information om vår kameraövervakning finns i anslutning till våra kameror. Vidare information om vår kamerabevakning finns tillgänglig för allmänheten via vår hemsida www.kvarnvreten.se. Individer som förekommer på film har rätt begära ut av oss: en bekräftelse att han/hon förekommer på film, info om ändamålet med kamerabevakningen, info om lagringstiden, begäran om radering, rätt till klagomål till datainspektionen, samt begäran att få tillgång till allt inspelat material som rör den enskilde individen.

Undantag av att lämna ut bildmaterial kan dock göras, om utlämnandet inne­bär en integritetskränkning för andra perso­ner.